Οριστικό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ελαφριού θερμικού χαρτιού Κορέας

Η διαδικασία ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2016 από την European Thermal Paper Association (ETPA).

Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2016 για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων ελαφριού θερμικού χαρτιού καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 7,

Έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1. Έναρξη

1.2. Ενδιαφερόμενα μέρη

2. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1. Υπό εξέταση προϊόν

2.2. Ομοειδές προϊόν

2.3. Ισχυρισμοί όσον αφορά το πεδίο κάλυψης του προϊόντος

3. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

3.1. Προκαταρκτική παρατήρηση

3.2. Κανονική αξία

3.3. Τιμή εξαγωγής

3.4. Σύγκριση

3.5. Περιθώριο ντάμπινγκ

4. ΖΗΜΙΑ

4.1. Ορισμός του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και της ενωσιακής παραγωγής

4.2. Κατανάλωση της Ένωσης

4.3. Εισαγωγές από την οικεία χώρα

4.3.1. Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την οικεία χώρα

4.3.2. Τιμές των εισαγωγών από την οικεία χώρα και υποτιμολόγηση

4.4. Οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

4.4.1. Γενικές παρατηρήσεις

4.4.2. Μακροοικονομικοί δείκτες

4.4.2.1. Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

4.4.2.2. Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

4.4.2.3. Ανάπτυξη

4.4.2.4. Απασχόληση και παραγωγικότητα

4.4.2.5. Μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ

4.4.3. Μικροοικονομικοί δείκτες

4.4.3.1. Τιμές και παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

4.4.3.2. Κόστος εργασίας

4.4.3.3. Αποθέματα

4.4.3.4. Κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, απόδοση επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

4.4.4. Συμπέρασμα σχετικά με τη ζημία

5. ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

5.1. Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

5.2. Συνέπειες από άλλους παράγοντες

5.2.1. Εισαγωγές από τρίτες χώρες

5.2.2. Εξαγωγικές επιδόσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

5.2.3. Δασμοί αντιντάμπινγκ στις ΗΠΑ

5.2.4. Συμπίεση των τιμών του μη φαινολούχου ελαφριού θερμικού χαρτιού

5.2.5. Άλλοι λόγοι

6. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

6.1. Συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

6.2. Συμφέρον των άλλων ενδιαφερομένων μερών

6.3. Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

7.1. Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας (Περιθώριο ζημίας)

7.2. Προσωρινά μέτρα

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών ελαφριού θερμικού χαρτιού μέγιστου βάρους 65 gr/m2· σε κυλίνδρους πλάτους τουλάχιστον 20 cm, με βάρος ρόλου (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού) τουλάχιστον 50 kg και με διάμετρο ρόλου (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού) τουλάχιστον 40 cm («τεράστιοι ρόλοι»)· με ή χωρίς επιχρίσματα βάσης στη μία ή και στις δύο όψεις· που επικαλύπτεται από θερμοευαίσθητη ουσία στη μία ή και στις δύο όψεις· και με ή χωρίς επιχρίσματα κορυφής καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, που επί του παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 και ex 4823 90 85 (κωδικοί TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010 και 4823908520).

2. Ο συντελεστής του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται επί της καθαρής τιμής «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την καταβολή δασμού, του προϊόντος που περιγράφεται στην παράγραφο 1 είναι 12,1 %.

3. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στη σύσταση εγγύησης ίσης με το ποσό του προσωρινού δασμού.

4. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

1. Εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν:

α) να ζητήσουν την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού βάσει των οποίων εκδόθηκε ο παρών κανονισμός·

β) να υποβάλλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή· και

γ) να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή και/ή από τον σύμβουλο ακροάσεων σε διαδικασίες εμπορικών προσφυγών.

2. Εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των προσωρινών μέτρων.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 310/17.11.2016).

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται για περίοδο έξι μηνών.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

Εκτελεστικός Κανονισμός 2005/2016