Ταξιδιώτες

ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝΓια τα είδη που έχουν στις προσωπικές αποσκευές τους οι προερχόμενοι από τρίτες χώρες ταξιδιώτες, όταν έρχονται στην Ελλάδα, παρέχονται ορισμένες απαλλαγές, από δασμούς και φόρους που επιβάλλονται στην εισαγωγή.

1.Προσωπικές αποσκευές
Ως προσωπικές αποσκευές νοούνται το σύνολο των αποσκευών που παρουσιάζει ο ταξιδιώτης στο τελωνείο κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, καθώς επίσης και εκείνες που παρουσιάζει αργότερα στο ίδιο τελωνείο, εφόσον αυτές είχαν καταχωρηθεί κατά το χρόνο της αναχώρησής του, ως συνοδευόμενες αποσκευές, από την εταιρεία που ανέλαβε τη μεταφορά του ταξιδιώτη.


2.Προϋποθέσεις απαλλαγής
Για να χορηγηθεί η απαλλαγή, τα είδη δεν πρέπει να έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Θεωρούνται ότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, οι εισαγωγές ειδών που:
- παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα και
- περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνον είδη που προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή για να προσφερθούν σαν δώρα και για τα οποία δεν γεννιέται καμιά αμφιβολία από την φύση και την ποσότητά τους, ότι έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
Για την εφαρμογή των χρηματικών ορίων η αξία ενός μεμονωμένου είδους δεν δύναται να υποδιαιρεθεί. Δηλαδή αν  το εισαγόμενο είδος είναι αξίας 800 ΕΥΡΩ, ενώ το προβλεπόμενο χρηματικό όριο είναι 430 ΕΥΡΩ, θα εισπραχθούν οι δασμοί και φόροι σε ολόκληρη την αξία του είδους δηλαδή στα 800 ΕΥΡΩ.
Η απαλλαγή παρέχεται κατά ταξιδιώτη.
Δηλαδή αν π.χ. κάθε ταξιδιώτης δικαιούται ένα είδος μέχρι 300 ΕΥΡΩ και οι σύζυγοι φέρουν ένα είδος 600 ΕΥΡΩ, δεν επιτρέπεται να προστεθούν οι ατέλειες των δύο ταξιδιωτών (300+300) για να πάρουν ατελώς το είδος των 600 ΕΥΡΩ.


3.Εκταση απαλλαγής
-Παρέχονται απαλλαγές στις εισαγωγές εμπορευμάτων των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 300 ΕΥΡΩ.
Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 ΕΥΡΩ.
Προκειμένου για ταξιδιώτες κάτω των (15) ετών η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 150 ΕΥΡΩ ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.
Η αξία των προσωπικών αποσκευών ενός ταξιδιώτη, οι οποίες εισάγονται προσωρινά ή επανεισάγονται μετά από προσωρινή εξαγωγή τους και η αξία των φαρμακευτικών προϊόντων που απαιτούνται για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών του ταξιδιώτη δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των πιο πάνω απαλλαγών.
- Προκειμένου για κατοίκους παραμεθορίων ζωνών ή μεθοριακούς εργαζόμενους και μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων, η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 175 ΕΥΡΩ.
- Για τα παρακάτω εμπορεύματα οι ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν ατελώς ανά ταξιδιώτη είναι οι εξής:

Α:Προϊόντα καπνού:


α)Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς
200 τεμ. τσιγάρα ή
100 τεμ. Πουράκια  ή
50 πούρα ή
250 γραμ. καπνού, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων
β)Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα:
40 τεμ. Τσιγάρα ή
20 τεμ. Πουράκια ή
10 τεμ. Πούρα ή
50 γραμ. καπνός για κάπνισμα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων

Β:Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά
, εκτός του μη αφρώδους οίνου και της μπύρας:
- αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol , ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή μεγαλύτερο: 1 λίτρο ή
- αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol : 2 λίτρα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων  και
-  συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα μπύρας
Για ταξιδιώτες κάτω των (17) ετών δεν δίνεται απαλλαγή για τα καπνικά προϊόντα και οινοπνευματώδη ποτά.
- Ειδική κατ' αποκοπή δασμολόγηση 700 ΕΥΡΩ:
Για εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες προς τις χώρες της Ε.Ε. και η αξία τους ξεπερνά το όριο της ατέλειας που δικαιούνται, αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των 700 ΕΥΡΩ εφαρμόζεται κατ' αποκοπή δασμός 2,5% επί της αξίας τους καθώς και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.