Άτομα με ειδικές ανάγκες

Α. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από αναπήρους πολίτες

1. Προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πολίτες, ηλικίας από (4) μέχρι (70) ετών, Έλληνες και υπήκοοι των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:

- Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
- Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
- Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
- Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
- Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
- Αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
- Μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
- Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

2. Δικαιολογητικά

Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 

3. Έκταση ατέλειας

Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καθώς και ο φόρος πολυτελείας καταβάλλονται κανονικά. 

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας, τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους με αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό κάτω άκρων, στις περιπτώσεις όπου από τις κείμενες διατάξεις είναι δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1650 κυβικών εκατοστών.

.

 

4. Διαδικασία

Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:

- Την προσκόμιση της Θετικής Γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής.
- Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων ( κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατελείας).


5. Παρατηρήσεις

Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ..
Κατ΄εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.

Για τους μέχρι 1650 κυβ.εκ. δικαιούχους ανάπηρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από1650 κυβ.εκ. και μέχρι 2000 κυβ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ.εκ.). Στην περίπτωση αυτή τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται κανονικά.

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και χωρίς να επιβαίνει ο δικαιούχος ανάπηρος όταν η μετακίνηση οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών του ανάπηρου.

Η διάθεση του αυτοκινήτου σε άλλες χρήσεις εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανάπηρου συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου, πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο ατελείας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου.

Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε ( 5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής(πλ. Αγ. Νικολάου - Πειραιάς). Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.

Αντίθετα, αν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο 7 ετών από την ατελή παραλαβή του, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται ελεύθερα και ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Ο περιορισμός του ορίου της ηλικίας των 70 ετών ισχύει μόνο όταν η άσκηση του σχετικού δικαιώματος γίνεται για πρώτη φορά και συνεπώς οι δικαιούχοι ανάπηροι πολίτες που έχουν ήδη παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο μπορούν να το αντικαταστήσουν με τις ίδιες διατάξεις, λόγω παλαιότητας ή καταστροφής για άλλους- εκτός της κλοπής- λόγους, έστω και μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους.

Β. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρους πολίτες των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ανάπηροι πολίτες των άλλων Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να παραλάβουν ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με την προϋπόθεση ότι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στη χώρα μας και διαμένουν σε αυτή.

Γ. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρο Έλληνα μετανάστη

1. Προϋποθέσεις

Aνάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργαζόμενοι στο εξωτερικό, με διετή τουλάχιστον παραμονή και εργασία (στο εξωτερικό), μπορούν να παραλαμβάνουν ατελώς το κομιζόμενο και προοριζόμενο για τις ανάγκες τους επιβατικό αυτοκίνητο.

2. Δικαιολογητικά

Θετική γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, από την οποία θα προκύπτει ότι από τη φύση της αναπηρίας του παρακωλύεται η βάδιση.

3. Έκταση ατέλειας

Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καθώς και ο φόρος πολυτελείας καταβάλλονται κανονικά.

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας, τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους με αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό κάτω άκρων, στις περιπτώσεις όπου από τις κείμενες διατάξεις είναι δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1650 κυβικών εκατοστών.

4. Διαδικασία

Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:
- Την προσκόμιση της Θετικής Γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής.
- Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων ( κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατελείας).

Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στο τελωνείο εισαγωγής, εκτός από τα παραπάνω, πιστοποιητικό της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου εργασίας τους, στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εισαγόμενου αυτοκινήτου και θα βεβαιώνεται η τουλάχιστον διετής συνεχή παραμονή και εργασία τους στο εξωτερικό, η αιτία της αναπηρίας τους και ότι επανέρχονται στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση.

5. Παρατηρήσεις

Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ.. Κατ' εξαίρεση οι παραπληγικοί και οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται αυτοκίνητο ατελώς με κυλινδρισμό κινητήρα μεγαλύτερου κυβισμού.

Για τους μέχρι 1650 κυβ.εκ. δικαιούχους ανάπηρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από1650 κυβ.εκ. και μέχρι 2000 κυβ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ.εκ.).

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα ( ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και χωρίς να επιβαίνει ο δικαιούχος ανάπηρος όταν η μετακίνηση οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών του ανάπηρου.

Δ. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρους πολέμου, αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού

1. Προϋποθέσεις

Στην κατηγορία των αναπήρων πολέμου υπάγονται οι ανάπηροι:
- πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες
- αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής,
- υπάλληλοι Τελωνειακής Υπηρεσίας εντεταλμένοι στη δίωξη λαθρεμπορίου, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπηρεσία, συνέπεια τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και εξαιτίας αυτού λαμβάνουν σύνταξη
- πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από 21/4/1967 έως 23/7/1974, συνέπεια, της δράσεώς τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.
- αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης οι οποίοι έγιναν ανάπηροι από τραύμα που προξενήθηκε σ' αυτούς κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα αυτής ή στις φυλακές και στρατόπεδα του κατακτητή ή εξαιτίας νόσου αποτόκου των κακουχιών του ένοπλου αγώνα κατά του κατακτητή ή της διαβιώσεως τους σε φυλακές και στρατόπεδα.
- αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού εφόσον κατέστησαν ανάπηροι εξαιτίας της ιδιότητας τους αυτής.

2. Δικαιολογητικά - Διαδικασία

Για την ατελή παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των ενδιαφερόμενων, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους καθώς και τα στοιχεία του αυτοκινήτου που εισάγουν,
- υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς με βάση τις διατάξεις ατελείας των αναπήρων.
- θετική γνωμάτευση της ΑΣΥΕ ( Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή), η οποία γνωματεύει κατά περίπτωση, ότι τα εν λόγω επιβατικά αυτοκίνητα τυγχάνουν απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών των αναπήρων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της αναπηρίας, η οποία παρακωλύει τη βάδιση.

Οι ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού θα προσκομίζουν επιπλέον πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΕΘΑ κατά περίπτωση, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος αναγνωρίστηκε σαν αγωνιστής μέλος οργάνωσης της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 ή Δημοκρατικού Στρατού και αντίγραφο πράξης κανονισμού πολεμικής σύνταξης με την οποία τους απονεμήθηκε αντίστοιχα μηνιαία σύνταξη. Οι ανάπηροι αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού εξετάζονται από την ΑΣΥΕ (Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή), ύστερα από παραπομπή της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΕΘΑ κατά περίπτωση.

3. Έκταση ατέλειας

Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καθώς και ο φόρος πολυτελείας καταβάλλονται κανονικά.

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας, τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους με αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό κάτω άκρων, στις περιπτώσεις όπου από τις κείμενες διατάξεις είναι δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1650 κυβικών εκατοστών.

4.Παρατηρήσεις

Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Κατ΄εξαίρεση τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100%, μπορούν να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μεγαλύτερο από 1650 κυβ.εκατοστά.

Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον η φύση της αναπηρίας και η τοποθέτηση βοηθητικού συστήματος οδήγησης απαιτούν αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυλινδρισμού από 1650 κυβ.εκατοστά, κατά τη γνώμη της ΑΣΥΕ, τα παραλαμβανόμενα αυτοκίνητα μπορούν να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα έως 2000 κυβικά εκατοστά.

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες των δικαιούχων αναπήρων μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ.εκατοστά και μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί, για καλύτερη εξυπηρέτηση του ανάπηρου, να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρχής, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεώς του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.
Η διάθεση του αυτοκινήτου σε άλλες χρήσεις, εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανάπηρου συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων (πρόστιμο, άρση ατέλειας, λαθρεμπορία κ.λπ.)

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι, ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα ατέλειας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου.
Το αυτοκίνητο είναι ελεύθερο και μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής ( πλ. Αγ.Νικολάου- Πειραιάς- τηλ.45.11.288)

Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.
Αντίθετα, εάν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνεται μετά από την πάροδο επτά(7) ετών από την ατελή παραλαβή του, ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα, εφόσον φυσικά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις , να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις.