Εκτελωνισμός Σκάφους

Σκάφη

Η εταιρεία μας έχει την εμπειρία να αναλάβει τον εκτελωνισμό σκαφών, τόσο από την κοινότητα, όσο και από τρίτες χώρες και τις διαδικασίες έκδοσης δελτίου κινήσεως .

Για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες απαλλαγής από δασμούς και φόρους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή σκαφών:

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

1. Όταν το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής έχει μήκος πάνω από 7 μέτρα , φέρει σημαία τρίτης χώρας και το πρόσωπο που το φέρνει για να το χρησιμοποιήσει στη χώρα μας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης , έχει
τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα , εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με Δελτίο Κίνησης ισχύος έξι μηνών .Η εξάμηνη κυκλοφορία των πλοίων μπορεί να είναι συνεχής ή διακεκομμένη ανά δωδεκάμηνο , και με τη λήξη της το πλοίο πρέπει να επανεξάγεται ή να ελλιμενίζεται για διαχείμαση, καταθέτοντας στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το Δελτίο Κίνησης.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται χωρίς χρονικό περιορισμό και κάθε φορά για έξι μήνες κατ' έτος , για να καλύπτει την παραμονή του πλοίου στη χώρα μας, είτε την εξακολούθηση της χρήσης του για ταξίδια αναψυχής από το πρόσωπο που το έφερε αρχικά ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο , εφόσον και αυτό έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα.
Στο πλοίο πρέπει να πάντα να επιβαίνει ο κάτοχος - χρήστης αυτού , γεγονός που ελέγχεται κάθε φορά , κατά τον απόπλου ή τον κατάπλου , από την Τελωνειακή ή την Λιμενική Αρχή.

2. Όταν το πρόσωπο που φέρνει το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας , ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης αυτού , έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελλάδα, επειδή δεν συντρέχουν στην περίπτωσή του οι προϋποθέσεις της προσωρινής εισαγωγής , εφοδιάζεται με Δελτίο Κίνησης , ισχύος , κατ' ανώτατο όριο , ενός μηνός , για τη μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα , διακίνηση του πλοίου και επανεξαγωγή. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε καμία περίπτωση , εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. κακοκαιρία , ατύχημα, ασθένεια πλοιάρχου / κυβερνήτη ),αρκεί το γεγονός αυτό να βεβαιώνεται επίσημα από Δημόσια Αρχή (π.χ. Λιμενική Υπηρεσία σε περίπτωση κακοκαιρίας και απαγόρευσης απόπλου , από Δημόσιο Νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας και νοσηλείας του πλοιάρχου/ κυβερνήτη).
Ομοίως, η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται σε καμία περίπτωση, ακόμα και όταν αλλάζει, πριν ή μετά τη λήξη της, ο κάτοχος- χρήστης , ιδιαίτερα όταν πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία ).
Σε περίπτωση που το πρόσωπο που φέρνει το πλοίο στη χώρα μας , επιθυμεί να παραμείνει το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα για μεγαλύτερο του ενός μηνός διάστημα , πρέπει να προβεί στον εκτελωνισμό του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ' αυτό δασμούς και φόρους .
Μετά τον εκτελωνισμό , και εφόσον το πλοίο εξακολουθεί να φέρει σημαία τρίτης χώρας, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφοδιάζεται με Δελτίο Κίνησης αορίστου ισχύος.

Το Δελτίο Κίνησης , χορηγείται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία τρίτης (μη κοινοτικής ) χώρας ,που έχουν ολικό μήκος πάνω από 7 μέτρα, διαθέτουν ή όχι χώρους ενδιαίτησης , έχουν τη δυνατότητα , από τη γενική κατασκευή τους , να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή περιήγησης , εφόσον δεν χαρακτηρίζονται επαγγελματικά και υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ή στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που δεν υπάγονται στο καθεστώς αυτό , επειδή οι κάτοχοι - χρήστες έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη χώρα μας , αλλά επιθυμούν να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής στα Ελληνικά χωρικά ύδατα , διατηρώντας παράλληλα σημαία και νηολόγιο τρίτης χώρας.


3.
Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με ολικό μήκος κάτω από 7 μέτρα, που υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ,εφοδιάζονται με δελτίο προσωρινής εισαγωγής (ΔΕΠΕ) για έξι(6) μήνες ,όπως τα λοιπά μεταφορικά μέσα που τίθενται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής (ΙΧΕ αυτοκίνητα ,μοτοσικλέτες κλπ ) και όχι με δελτίο κίνησης.