ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ


Βιομηχανοποιημένα καπνά θεωρούνται:

(άρθρο 94 του ν.2960/01, ΦΕΚ 265/Α'/22.11.2001)

α) τα τσιγάρα,
β) τα πούρα και τα σιγαρίλος,
γ) ο λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων,
δ) τα άλλα καπνά για κάπνισμα

 

 

Συντελεστές Ε.Φ.Κ.

Άρθρο 97 του ν.2960/01 (ΦΕΚ 265/Α'/22.11.2001), άρθρο 13 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.10.2010)
και περ.α) πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 2 του 3815/2009 (ΦΕΚ 5/Α/26.01.2010).

- Τσιγάρα : 65% επί της Πλέον Ζητουμένης Τιμής (Π.Ζ.Τ.) λιανικής πώλησης αυτών. Η Π.Ζ.Τ. λιανικής πώλησης των τσιγάρων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κάθε χρόνο. Ο Ε.Φ.Κ. των τσιγάρων διαρθρώνεται:

α) σε ένα πάγιο φόρο (ίσο με το 7,5% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης της Π.Ζ.Τ. λιανικής πώλησης των τσιγάρων), εκφρασμένο σε ευρώ, ο οποίος είναι ο ίδιος για όλα τα τσιγάρα ανεξάρτητα από την τιμή λιανικής πώλησής τους. Ο πάγιος φόρος, εφόσον συναρτάται με την Π.Ζ.Τ., καθορίζεται επίσης κάθε χρόνο και για το έτος 2010 ανέρχεται σε 9,8832 ευρώ ανά 1.000 τεμάχια τσιγάρων (1 Φορολογική Μονάδα) και

β) σε έναν αναλογικό φόρο , ο συντελεστής του οποίου είναι 58,823% επί της τιμής λιανικής πώλησης μίας Φορολογικής Μονάδας (Φ.Μ.). τσιγάρων.
Επιπλέον, όσον αφορά τα τσιγάρα που πωλούνται σε τιμή μικρότερη από την τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της Πλέον Ζητούμενης τιμής (Π.Ζ.Τ.), έχει ορισθεί ως ελάχιστο συνολικό ποσό Ε.Φ.Κ. το 75% του συνολικού Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στην Π.Ζ.Τ. λιανικής πώλησης των τσιγάρων. Το ελάχιστο αυτό συνολικό ποσό Ε.Φ.Κ. έχει διαμορφωθεί, με βάση την καθορισμένη για το 2009 Π.Ζ.Τ., στα 78,00 ευρώ ανά Φ.Μ.
- Πούρα και σιγαρίλος : 32% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.

- Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και άλλα καπνά για κάπνισμα : 67% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.

 

 

Ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού

(άρθρο 106 του ν.2960/01, ΦΕΚ 265/Α'/22.11.2001)

Όλα τα είδη βιομηχανοποιημένων καπνών που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας, για να κυκλοφορούν νόμιμα, πρέπει να φέρουν επικολλημένες τις ειδικές ένσημες ταινίες. Η επικόλληση των ταινιών αυτών γίνεται στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές.

 

 

Ενδείξεις και συσκευασία βιομηχανοποιημένων καπνών

(άρθρο 107 του ν.2960/01, ΦΕΚ 265/Α'/22.11.2001)

Στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσης των βιομηχανοποιημένων καπνών που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, πρέπει να αναγράφεται λιθογραφικά ή τυπογραφικά η επωνυμία της επιχείρησης που τα παράγει, το σήμα και το είδος αυτών, το βάρος σε γραμμάρια ή ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται.
(Αριθ.Υ1/Γ.Π. οικ.266/2.01.2003 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 8/Β'/13.01.2003)

Τα θέματα της παραγωγής, παρουσίασης και πώλησης των προϊόντων καπνού και ειδικότερα η μέγιστη περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα, σε νικοτίνη και σε μονοξείδιο του άνθρακα, οι προειδοποιήσεις οι οποίες αφορούν την υγεία και άλλες ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού ρυθμίζονται από την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Υγείας-Πρόνοιας και Γεωργίας, με την οποία εναρμονίστηκαν οι εθνικές διατάξεις προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 194/18.07.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ε.Φ.Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
άρθρο 97 του ν.2960/01 (ΦΕΚ 265/Α'/22.11.2001) ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.10.2010) και

περ.α) πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3815/2009 (ΦΕΚ 5/Α/26.01.2010)

(Οδηγία 92/79/ΕΟΚ, ΕΕ L 316/31.10.1992, Οδηγία 92/80/ΕΟΚ ,ΕΕ L 316/31.10.1992, Οδηγία 95/59/ΕΚ, ΕΕ L 291/6.12.1995)

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Τσιγάρα 57%
της τιμής λιανικής πώλησης, με ελάχιστο τα 64 ευρώ ανά Φ.Μ., για τα τσιγάρα που πωλούνται στην Π.Ζ.Τ.

Πάγιος φόρος: 5% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης της Π.Ζ.Τ. λιανικής πώλησης των τσιγάρων

Αναλογικός φόρος: Δεν προβλέπεται ελάχιστος κοινοτικός συντελεστής

Ελάχιστος Ε.Φ.Κ.
Ποσοστό του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στην Π.Ζ.Τ., με ανώτατο το 100%.
65%
επί της Π.Ζ.Τ.
Πάγιος φόρος: 7,5%
της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης της Π.Ζ.Τ. λιανικής πώλησης των τσιγάρων

Αναλογικός φόρος: 58,823%
στην τιμή λιανικής πώλησης μιάς Φορολογικής Μονάδας (Φ.Μ.) τσιγάρων. Ελάχιστος Ε.Φ.Κ.
75 % του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στην Π.Ζ.Τ.
Πούρα και σιγαρίλος 5% της τιμής λιανικής πώλησης ή 11 ευρώ ανά χιλιόγραμμο 32% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους
Λεπτοκομμένος καπνός για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων 36% της τιμής λιανικής πώλησης
ή 32 ευρώ ανά χιλιόγραμμο
67% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους
Άλλα καπνά για κάπνισμα 20% της τιμής λιανικής πώλησης ή 20 ευρώ ανά χιλιόγραμμο 67% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους


΄Αρθρο 102 του ν. 2960/01

Τα παρακάτω βιομηχανοποιημένα καπνά απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων ή τυγχάνουν επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές Α.Υ.Ο.:

α) τα μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία ή στην καλλιέργεια δενδροκηπευτικών και τα υπολείμματα βιομηχα νοποίησης του καπνού, τα οποία είτε χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας για γεωπονικούς ή άλλους σκοπούς μετά από προηγούμενη αχρήστευσή τους, είτε αποστέλλονται σε άλλο Κράτος-Μέλος, είτε εξάγονται αυτούσια μετά από έγκριση της αρμόδιας Αρχής, είτε καταστρέφονται από τις καπνοβιομηχανίες,

β) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που καταστρέφονται ενώπιον επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,

γ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται αποκλειστικά για επιστημονικές δοκιμές, καθώς και για δοκιμές σχετικές με την ποιότητά τους,

δ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που χρησιμοποιούνται ξανά από τον καπνοβιομήχανο,

ε) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
Άρθρο 102 του ν. 2960/01Α. τα μετουσιωμένα καπνά (υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού)

Β. τα βιομηχ/μένα
καπνά που καταστρέφονται ενώπιον επιτροπής


Γ. τα βιομηχ/μένα καπνά που προορίζονται
για επιστημονικές δοκιμές


Δ. τα βιομηχ/μένα καπνά που χρησιμοποιούνται ξανά

Ε. τα βιομηχ/μένα καπνά που διατίθενται στο προσωπικό των καπνοβιομηχανιών