Δασμολόγιο

Το Ολοκληρωμένο Τελωνειακό Δασμολόγιο (TARIC) είναι η συλλογή με κωδικοποιημένο τρόπο σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική:

α) των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αφορούν στους δασμούς έναντι των τρίτων χωρών, στις αναστολές δασμών, στις δασμολογικές προτιμήσεις, στις δασμολογικές ποσοστώσεις, στους δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς καθώς και στα άλλα μέτρα εμπορικής και αγροτικής πολιτικής της Ε.Ε. και

β) της εθνικής φορολογίας (Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ. και λοιπά τέλη), της εθνικής στατιστικής παρακολούθησης της διακίνησης ορισμένων εμπορευμάτων και των εθνικών μέτρων ελέγχου.

 

Μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el