Δεν εφαρμόζεται η αναστολή προτιμησιακού δασμού στις μπανάνες Γουατεμάλας

Για το έτος 2016.

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2016 με την οποία ορίζεται ότι η προσωρινή αναστολή του προτιμησιακού δασμού που θεσπίστηκε βάσει του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου, δεν κρίνεται σκόπιμη για τις εισαγωγές μπανανών καταγωγής Γουατεμάλας για το έτος 2016.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 20/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1) Ο μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες θεσπίστηκε με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται προσωρινά στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής το 2013, με τελευταία τη Γουατεμάλα, όπου άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Δεκεμβρίου 2013.

2) Σύμφωνα με τον εν λόγω μηχανισμό, και βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, αν ξεπεραστεί ο καθορισμένος όγκος ενεργοποίησης όσον αφορά τις εισαγωγές νωπών μπανανών (κλάση 0803 90 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Ιανουαρίου 2012) από μία εκ των οικείων χωρών, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία μπορεί είτε να αναστείλει προσωρινά τον προτιμησιακό δασμό που εφαρμόζεται για τις εισαγωγές νωπών μπανανών για τη χώρα αυτή είτε να αποφασίσει ότι μια τέτοια αναστολή δεν κρίνεται σκόπιμη.

3) Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.

4) Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπών μπανανών καταγωγής Γουατεμάλας υπερέβησαν το όριο των 65 000 μετρικών τόνων που καθορίζεται στην ανωτέρω συμφωνία.

5) Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τον αντίκτυπο των εν λόγω εισαγωγών στην κατάσταση της αγοράς μπανάνας στην Ένωση προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσον ο προτιμησιακός δασμός θα πρέπει να ανασταλεί. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξέτασε το αποτέλεσμα των εν λόγω εισαγωγών στο επίπεδο τιμών της Ένωσης, στην εξέλιξη των εισαγωγών από άλλες πηγές και στην εν γένει σταθερότητα της αγοράς νωπών μπανανών στην Ένωση.

6) Οι εισαγωγές νωπών μπανανών από τη Γουατεμάλα αντιπροσώπευαν 3,4 % του συνόλου των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπών μπανανών που υπόκεινται στον μηχανισμό σταθεροποίησης της μπανάνας όταν υπερέβησαν το καθορισμένο γι' αυτές όριο για το 2016. Επιπλέον, η Γουατεμάλα αντιπροσώπευε μόλις το 2 % του συνόλου των εισαγωγών νωπών μπανανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο Ιανουαρίου 2016 — Ιουνίου 2016. Με βάση μια πρόβλεψη των εισαγωγών έως το τέλος του 2016 και λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των μέχρι τώρα μηνιαίων εισαγωγών για το 2016, οι εισαγωγές μπανανών από τη Γουατεμάλα είναι απίθανο να υπερβούν το 4 % του συνόλου των εισαγωγών για ολόκληρο το 2016, δηλαδή το ετήσιο επίπεδο εισαγωγών της Γουατεμάλας θα είναι παρόμοιο με εκείνο του 2015.

7) Η τιμή εισαγωγής από τη Γουατεμάλα ανήλθε κατά μέσο όρο στα 600 ευρώ/τόνο για τους πρώτους 6 μήνες του 2016, η οποία είναι 1 % χαμηλότερη από τις μέσες τιμές άλλων εισαγωγών νωπών μπανανών στην ΕΕ.

8) Οι εισαγωγές νωπών μπανανών από άλλες παραδοσιακές, μεγάλες εξαγωγικές χώρες, με τις οποίες η ΕΕ έχει επίσης συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα και τον Παναμά, παρέμειναν ως τον Σεπτέμβριο του 2016 σε μεγάλο βαθμό κάτω από τα όρια που καθορίζονται γι' αυτές σε ανάλογους μηχανισμούς σταθεροποίησης και ακολουθούν παρόμοιες τάσεις και τιμές ανά μονάδα κατά τα τέσσερα τελευταία έτη. Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 2016 το επίπεδο των εισαγωγών από την Κολομβία και την Κόστα Ρίκα, ήταν αντίστοιχα, κατά 915 χιλιάδες τόνους και κατά 542 χιλιάδες τόνους κάτω από τα καθορισμένα όρια, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το συνολικό επίπεδο ενεργοποίησης για τη Γουατεμάλα για ένα ολόκληρο έτος (65 χιλιάδες τόνοι).

9) Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2016 η μέση τιμή χονδρικής πώλησης της μπανάνας στην αγορά της Ένωσης (945 ευρώ/τόνο) δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης των κίτρινων μπανανών κατά τους προηγούμενους μήνες.

10) Συνεπώς, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η σταθερότητα της αγοράς της Ένωσης έχει διαταραχθεί από τις εισαγωγές νωπών μπανανών από τη Γουατεμάλα οι οποίες υπερβαίνουν τον καθορισμένο ετήσιο όγκο ενεργοποίησης ούτε ότι αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ.

11) Τέλος, δεν υπάρχει ένδειξη απειλής σοβαρής επιδείνωσης ή σοβαρή επιδείνωση για τους παραγωγούς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ τον Αύγουστο του 2016.

12) Βάσει της ως άνω εξέτασης η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναστολή του προτιμησιακού δασμού για τις εισαγωγές μπανανών καταγωγής Γουατεμάλας δεν κρίνεται σκόπιμη.

13) Δεδομένου ότι ο ετήσιος όγκος ενεργοποίησης έχει ξεπεραστεί ήδη από τον Σεπτέμβριο, ακόμα και αν ο συνολικός όγκος εισαγωγών από τη Γουατεμάλα είναι χαμηλός στην αγορά της ΕΕ, η Επιτροπή θα συνεχίσει μολαταύτα τις τακτικές δραστηριότητες παρακολούθησης του θέματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η προσωρινή αναστολή του προτιμησιακού δασμού για τις εισαγωγές νωπών μπανανών που κατατάσσονται στην κλάση 0803 90 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάγονται από τη Γουατεμάλα δεν κρίνεται σκόπιμη κατά το έτος 2016.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER