Λήξη των μέτρων αντιντάμπινγκ στις λιπαρές αλκοόλες Ινδιας, Ινδονησίας και Μαλαισίας

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έπειτα από τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη ισχύος, μετά την οποία δεν υποβλήθηκε καμία δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση προς επανεξέταση, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα λήξει η ισχύς του κατωτέρω μέτρου αντιντάμπινγκ.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϊόν

Χώρα/-ες καταγωγής ή εξαγωγής

Μέτρα

Αναφορά

Ημερομηνία λήξης ισχύος

Ορισμένες λιπαρές αλκοόλες και τα μείγματά τους

Ινδία

Ινδονησία

Μαλαισία

Δασμός αντιντάμπινγκ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1138/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων λιπαρών αλκοολών και των μειγμάτων τους καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας και Μαλαισίας.

12.11.2016