Κατάταξη ΣΟ: Μη συναρμολογημένες πόρτες ντουζιέρας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

3) Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος (L 303/10.11.2016).

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,

Stephen QUEST
Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Μη συναρμολογημένες πόρτες ντουζιέρας, σχεδιασμένες να τοποθετηθούν και να στερεωθούν στον τοίχο, οι οποίες αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:

• δύο φύλλα, από μονό υαλοπίνακα ασφαλείας (ESG EN 12150), με διαστάσεις 2 100 × 860 × 6 mm (περιστρεφόμενο φύλλο που λειτουργεί ως πόρτα) και 2 100 × 810 × 6 mm (σταθερό/μη περιστρεφόμενο φύλλο),

• δύο είδη καθορισμένης μορφής από αλουμίνιο που προορίζονται για στερέωση στη μία πλευρά κάθε φύλλου, με διαστάσεις 2 100 × 25 mm, τα οποία περιλαμβάνουν ράγες, πλαστικό στεγανωτικό και τέσσερις οπές για κοχλίες,

• πόμολα, δοκούς, πλάκες, μεντεσέδες, σφιγκτήρες και άλλες διατάξεις στερέωσης από χάλυβα υψηλής ποιότητας,

• κοχλίες, κλειδιά για κοχλίες εξαγωνικού κοιλώματος, βύσματα και άγκιστρα,

• στεγανωτικά (μαγνητικό στεγανωτικό για το κλείσιμο των φύλλων της πόρτας και πτυσσόμενο στεγανωτικό για στεγανοποίηση μεταξύ σταθερών και κινητών τμημάτων).

Το γυαλί διαθέτει προστασία, διότι έχει υποβληθεί σε διαβροχή και επεξεργασία κατά της συσσώρευσης ασβέστου, ακαθαρσιών και μέσων καθαρισμού.

Βλέπε εικόνα του είδους, ήδη συναρμολογημένου

Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)
7020 00 80

Αιτιολογία

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1, 2 α), 3 β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 7020 00 και 7020 00 80.

Το είδος αποτελεί σύνθετο προϊόν, που παρουσιάζεται ασυναρμολόγητο και αποτελείται από διάφορα συστατικά στοιχεία. Δεδομένου ότι τα είδη καθορισμένης μορφής βρίσκονται μόνο στη μία πλευρά κάθε φύλλου, το προϊόν δεν θεωρείται ότι περιβάλλεται με πλαίσιο (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας για το κεφάλαιο 70, γενικές παρατηρήσεις, δεύτερο εδάφιο). Τα είδη καθορισμένης μορφής, οι διατάξεις στερέωσης, οι κοχλίες, τα βύσματα, τα στεγανωτικά κ.λπ. αποτελούν συστατικά στοιχεία δευτερεύοντος χαρακτήρα. Επομένως, το γυαλί είναι αυτό που προσδίδει στο προϊόν τον ουσιώδη χαρακτήρα του.

Συνεπώς αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 7326 ως άλλο τεχνούργημα από χάλυβα ή στην κλάση 7610 ως πλαίσιο από αργίλιο.

Αποκλείεται επίσης η κατάταξη στην κλάση 7013 ως γυάλινο αντικείμενο, καλλωπιστηρίου ή παρόμοιων χρήσεων, επειδή η κλάση αυτή καλύπτει μόνο μικρά κινητά είδη [βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 7013 , πρώτη παράγραφος, σημείο (2)].

Η κατάταξη στην κλάση 7007 ως γυαλί ασφαλείας επίσης αποκλείεται, επειδή η κλάση αυτή καλύπτει το γυαλί ασφαλείας, όχι όμως τεχνουργήματα που παράγονται από αυτό.

Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 7020 00 80, ως άλλο τεχνούργημα από γυαλί.